Venice

25 tekstów – auto­rem jest Ve­nice.

Tam gdzie nie ma nadziei, po­zos­ta­je poczu­cie humoru. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 lutego 2013, 13:41

Piękno nie oz­nacza perfekcji. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 lipca 2011, 17:31

Cza­sem trud­niej jest wy­baczyć sa­memu so­bie, niż in­nym ludziom. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 lutego 2011, 16:42

Sko­ro nie mogę stać na po­dium, chcę cho­ciaż wręczać medale. 

aforyzm
zebrał 202 fiszki • 28 grudnia 2010, 15:18

Słowa w żaden sposób nie pot­ra­fią nap­ra­wić wyrządzo­nych przez siebie szkód. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 listopada 2010, 10:16

Kłam­stwo zaw­sze po­zos­ta­nie kłam­stwem. Bez względu na okoliczności. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 października 2010, 19:55

Strach

Mówi­li na nią Gwiaz­da , bo zaw­sze była w cen­trum zain­te­reso­wania. Piękna, in­te­ligen­tna, prze­bojo­wa, uta­len­to­wana. Chłop­cy ją kocha­li, a dziew­czy­ny zaz­drościły. Te­raz po tych kil­ku la­tach, nikt z jej daw­nych zna­jomych, by [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 sierpnia 2010, 14:03

Rodzina

Ko­lej­ne la­to do­biegło końca. Spo­koj­na uli­ca Chi­cago po­woli pogrążała się w mro­ku. W do­mu Emi­ly właśnie za­paliły się światła. Dziew­czy­na sie­działa wy­god­nie przed kom­pu­terem czy­tając plot­ki o gwiaz­dach.
Weszła na czat. Kilku [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 sierpnia 2010, 19:37

Sumienie

-Ma­rysiu! Zrób mi her­batę, proszę.- zza drzwi dochodził głos ojca.

Ma­ria za­cisnęła pięści i ze złością odpowiedziała:

-Zaraz!

To praw­da, to nie była wi­na oj­ca, że cho­rował. Zos­tał przy­kuty do łóżka na wiele miesięcy, może [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 sierpnia 2010, 16:09

Przyjaciółki

-Nie ro­zumiem!- po­wie­dział Łukasz pat­rząc na swoją młod­szą sios­trę.- Czy ty zaw­sze mu­sisz ro­bić mi na złość? Co ja ci zrobiłem?

Ka­sia udała, że te­go nie słyszy i jak gdy­by nig­dy nic czytała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 sierpnia 2010, 20:16
Venice

"- Dlaczego mam zatem słuchać serca? - Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdybyś udawał, że nie słyszysz, o czym mówi, nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać tego, co myśli o życiu i o świecie."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Aktywność